Over het NIP

Missie

Het Nederlands Instituut voor Praxeologie

De mensheid vooruit helpen door het creëren van een leefomgeving dat is gestoeld op de praxeologie en dat creativiteit, innovatie en ondernemerschap stimuleert.

Het Nederlands Instituut voor Praxeologie (NIP) wordt niet beperkt door wat als ‘politiek mogelijk’ wordt beschouwd. We willen veranderen wat politiek mogelijk is door de publieke opinie te bewegen. We willen dit doen door boeken, radioprogramma’s en websites te maken, conferenties te organiseren en door aanwezigheid in de media te verwerven. Onze doelgroep bestaat, zowel uit opinieleiders in de media, ook de huidige beleidsmakers’.

Activiteiten

Wat is praxeologie?

Praxeologie berust op het fundamentele principe dat individuele mensen bewust handelen. Dat wil zeggen: het berust op het gegeven dat individuen zich bezighouden met bewuste acties die bijdragen aan het behalen van gekozen persoonlijke doelen. Dit concept van actie staat in schril contrast met puur reflexief gedrag, dat niet gericht is op doelen. De praxeologische methode bestudeert doelbewust menselijk handelen.

…Het opbouwen van een vrije samenleving moet wederom een intellectueel avontuur worden, een daad van moed. – F.A. Hayek

Activiteiten

Onderzoeken publiceren om beleidsmakers te bewegen om meer beleid te omarmen gericht op het vergroten van de persoonlijke en economische vrijheid van het individu;

Via een netwerk van academici onontgonnen onderzoek in Nederland doen;

Via de politiek een maatschappelijke discussie op gang brengen over onze onderzoeken gebaseerd op persoonlijke en economische vrijheid;

Vertalen van boeken van Ludwig Von Mises, Friedrich Hayek, Murray Rothboard, Tadeusz Kotarbiński en vergelijkbare filosofen naar het Nederlands;

Video’s en infographics maken die via diverse mediakanalen kunnen worden verspreid, om zo kennis over praxeologie in Nederland te verspreiden;

Schrijven en vertalen van papers over praxeologie van partners in het Atlas Netwerk;

Fondsenwerven voor het vergroten van de kennis over en invloed van praxeologie.

Bestuurders

Belanging Informatie

Robert Valentine
Voorzitter

Stefan Gaillard
Penningmeester/secretaris

RSIN nummer 859058608

Beloning voor bestuursleden

Zoals bepaald in de statuten van de Stichting Nederlands Instituut voor de Praxeologie ontvangen de bestuursleden geen beloning of salaris voor hun werkzaamheden welke zij verrichten voor de stichting. De werkzaamheden van de bestuursleden zijn geheel belangeloos en vrijwillig. Bestuurders kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie en voorts een (beperkte) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast te stellen (vrijwilligers)vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen.

Activiteiten

Beloningen voor medewerkers

De Stichting Nederlands Instituut voor de Praxeologie kiest voor een beloning op maat, afgestemd op de individuele medewerker, omdat elke medewerker zijn eigen specifieke kwaliteiten
en taken heeft. De Stichting Nederlands Instituut voor de Praxeologie kent daarom geen vast functiehuis met strakke functieschalen en daaraan gekoppelde salarissen.

Er zijn nog geen anderen werknemers naast het bestuur werkzaam bij onze organisatie.

Bij het opstellen van het beloningsbeleid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
● De beloning moet marktconform en maatschappelijk acceptabel zijn.
● Het beloningsbeleid moet ondersteunend zijn aan de lange termijn strategie. De lange termijn
strategie is gericht op continuïteit en duurzame groei bij een beperkt risicoprofiel.
● Het beloningssysteem moet transparant en eenvoudig zijn.
● Het beloningssysteem moet voldoen aan geldende regelgeving.

De directie en professionals kunnen jaarlijks een beperkte bonus verdienen als een aantal vooraf geformuleerde doelstellingen wordt gehaald.